საქართველოში ცენტრალური თუ ადგილობრივი დონის ხელისუფლებების ბალანსზე არსებული ავტომობილების სიმრავლე არაერთხელ იქცა კრიტიკის ობიექტად. მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყნის ეკონომიკა პანდემიამ მკვეთრად დააზარალა, სამინისტროები, მათი საქვეუწყებო უწყებები თუ მათ მიერ დაფუძნებული ორგანიზაციები ავტოსატრანსპორტო საშუალებების შეძენაში სოლიდურ თანხას ხარჯავენ. „ფაქტ-მეტრმა“ გადაწყვიტა, გაგაცნოთ, რამდენი მსუბუქი ავტომობილი შეიძინეს აჭარის ა/რ მთავრობამ, სამინისტროებმა და აჭარის მუნიციპალიტეტების თვითმმართველობებმა 2019 წლიდან მიმდინარე პერიოდის ჩათვლით.

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების შესყიდვა კონსოლიდირებული ტენდერების ფარგლებში ხორციელდება. როგორც ირკვევა, საანგარიშო პერიოდში, აჭარის მთავრობის აპარატმა, სამინისტროებმა, მათ მიერ დაფუძნებულმა ორგანიზაციებმა, საქვეუწყებო დაწესებულებებმა და მუნიციპალიტეტებმა, ორმოცდაერთი ერთეული ახალი ავტომანქანა შეიძინეს.

ცხრილი 1. აჭარის ა/რ რესპუბლიკური ბიუჯეტის, ასევე ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების დაფინანსებით შესყიდული მსუბუქი ავტომობილები, 2019 წლიდან 2022 წლის სექტემბრის ჩათვლით პერიოდი

შემსყიდველი წელი რეგისტრაციის ნომერი შესყიდვის ობიექტი რაოდენობა ხელშეკრულების ღირებულება, ლ დაფინანსების წყარო დანართი №
აჭარის ა/რ მთავრობის აპარატი 2022 CON210000647-00028 Kia Seltos, 2.0 2 130 000 რესპუბლიკური ბიუჯეტი 1
აჭარის ა/რ მთავრობის აპარატი 2022 CON210000651-00010 FIAT TIPO 1.6 P 3 139 500 რესპუბლიკური ბიუჯეტი 2
აჭარის ა/რ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო 2022 CON210000651-00008 FIAT TIPO 1.6 P 2 93 000 რესპუბლიკური ბიუჯეტი 3
აჭარის ა/რ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო 2019 CON190000375-00078 Renault Duster 1 43 680 რესპუბლიკური ბიუჯეტი 4
აჭარის ა/რ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო 2019 CON190000375-00074 Renault Duster 1 43 680 რესპუბლიკური ბიუჯეტი 5
აჭარის ა/რ საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 2022 CON210000655-00006 Renault Duster 6 320 400 რესპუბლიკური ბიუჯეტი 6
აჭარის ა/რ საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 2021 CON210000342-00005 Mitsubishi L 200 2 138 560 რესპუბლიკური ბიუჯეტი 7
აჭარის ა/რ ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი 2022 CON210000479-00053 Mitsubishi L 200 1 70 605 რესპუბლიკური ბიუჯეტი 8
ა(ა)იპ მუხრან ვახტანგაძის სახელობის სპორტის სასახლე 2022 CON210000655-00031 Renault Duster 1 53 400 რესპუბლიკური ბიუჯეტი 9
შპს აჭარის ნარჩენების მართვის კომპანია 2022 CON210000479-00041 Mitsubishi L 200 1 70 605 რესპუბლიკური ბიუჯეტი 10
შპს აჭარის ნარჩენების მართვის კომპანია 2019 CON190000375-00077 Renault Duster 2 87 360 რესპუბლიკური ბიუჯეტი 11
აჭარის ა/რ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 2021 CON210000479-00008 Mitsubishi L 200 3 211 815 რესპუბლიკური ბიუჯეტი 12
აჭარის ა/რ განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 2019 CON190000375-00063 Renault Duster 1 43 680 რესპუბლიკური ბიუჯეტი 13
აჭარის ა/რ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 2019 CON190000375-00071 Renault Duster 1 43 680 რესპუბლიკური ბიუჯეტი 14
შპს Goderdzi Resorts 2021 CON210000479-00001 Mitsubishi L 200 1 70 605 რესპუბლიკური ბიუჯეტი 15
სსიპ ახალგაზრდობის რეგიონული ცენტრი 2019 CON190000375-00068 Renault Duster 1 43 680 რესპუბლიკური ბიუჯეტი 16
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი 2022 CON210000647-00027 Kia Seltos 1 65 000 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 17
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი 2022 CON210000660-00024 Renault Sandero 1 36 400 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 18
შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრი 2022 CON210000479-00048 Mitsubishi L 200 1 70 605 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 19
ქედის მუნიციპალიტეტი 2022 CON210000479-00029 Mitsubishi L 200 1 70 605 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 20
ქედის მუნიციპალიტეტი 2022 CON210000655-00007 Renault Duster 2 106 800 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 21
ქედის მუნიციპალიტეტი 2019 CON190000375-00067 Renault Duster 1 87 360 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 22
შუახევის მუნიციპალიტეტი 2022 CON210000479-00037 Mitsubishi L 200 2 141 210 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 23
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი 2019 CON190000454-00003 Mitsubishi L 200 3 174 729 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 24

წყარო: სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო

2019 წლიდან 2022 წლის სექტემბრის ჩათვლით პერიოდში, რესპუბლიკური თუ ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საბიუჯეტო სახსრებით, ორმოცდაერთი ახალი ავტოსატრანსპორტო საშუალების, მათ შორის, პიკაპებისა და ჯიპების, შესყიდვა 2 356 959 ლარით დაფინანსდა. აქედან ოცდაცხრა ავტომანქანის შესაძენი თანხა - 1 604 250 ლარი - აჭარის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გაიხარჯა, ხოლო თორმეტი ავტომანქანისთვის საჭირო ხარჯი ქედის, ქობულეთის, შუახევისა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებმა გაიღეს, რაც ჯამში 752 709 ლარია. მხოლოდ მიმდინარე წელს აჭარის მთავრობის აპარატმა, სამინისტროებმა, საქვეუწყებო დაწესებულებმა და საწარმოებმა სს ფრანს ავტოსთან, შპს კავკასუს მოტორსთან, შპს სტრადა მოტორსთან, ოცდაოთხი ახალი ავტომანქანის შეძენის მიზნით, 1 368 130 ლარის ჯამური ღირებულების ხელშეკრულებები გააფორმეს.

აღსანიშნავია, რომ აჭარაში დროდადრო ახალი ორგანიზაციები იქმნება, რომლებიც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ავტომობილების შესყიდვის დაფინანსებას ითხოვენ. ეს კი, ავტოსატრანსპორტო საშუალების შეძენის გარდა, ტექნიკური თუ სხვა ტიპის მომსახურებისა (რეცხვა, პარკირება, მძღოლი...) და საწვავის ხარჯსაც გულისხმობს. მაგალითად, სსიპ ახალგაზრდობის რეგიონული ცენტრი აჭარაში 2019 წლის აგვისტოში ამოქმედდა და იმავე წელს 43 680-ლარიანი ავტომანქანა შეიძინა. ცენტრის ასიგნება მზარდია და 2022 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან 951 100 ლარია გამოყოფილი. წლიდან წლამდე იზრდება ასევე შპს ქედის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის ცენტრის დაფინანსება და უკვე ქედის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტში 355 500 ლარია გათვალისწინებული. ორგანიზაცია 2020 წლის მარტში შეიქმნა. მისი 100%-იანი მესაკუთრე ქედის მუნიციპალიტეტია. მიმდინარე წელს ტურიზმის ხელშეწყობის ცენტრმა შეიძინა ერთი ახალი ავტომობილი, რომლის ღირებულებაც 70 605 ლარს შეადგენს.

ყურადღებას იქცევს შპს „აჭარის ნარჩენების მართვის კომპანია“. საწარმომ 2022 წელს - ერთი და 2019 წელს ორი ავტომობილი შეიძინა, რისთვისაც რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან, ჯამში, 157 965 ლარია გადახდილი. საინტერესოა, რომ აღნიშნული საწარმო, აჭარაში ახალი ნაგავსაყრელის მშენებლობის მიზნით, 2009 წელს დაფუძნდა და მას შპს „ჰიგიენა 2009“ ერქვა. საწარმოს 100% მფლობელი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკაა. ახალი ნაგავსაყრელის მშენებლობასთან დაკავშირებით, ჩვენ არაერთი სტატია გამოვაქვეყნეთ იხ. სტატია 1, სტატია 2, სტატია 3. რეგიონის მთავრობის მიერ წლების წინ დაწყებული პროექტი დღემდე ვერ დასრულდა, რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან კი უცხოეთიდან მიღებული სესხის მომსახურების თანხას ვიხდით. წელს შპს „აჭარის ნარჩენების მართვის კომპანიისთვის“ რესპუბლიკის ბიუჯეტში 4 805 300 ლარია გაწერილი.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაა შპს Goderdzi Resorts-იც, რომელმაც, რესპუბლიკური ბიუჯეტის დაფინანსებით, 2021 წელს ახალი ავტომობილი 70 605 ლარად შეიძინა. საწარმოს დაფინანსება, შარშანდელთან შედარებით, მკვეთრად გაიზარდა და წელს, თითქმის, 676 000 ლარს შეადგენს.

გარდა ზემოთ ჩამოთვლილისა, საკუთარი შემოსავლებით ახალი ავტომობილები შეიძინეს სსიპ აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტომ და შპს აჭარის პროექტების მართვის კომპანიამ. პირველმა წელს, ახალი (2022 წელს გამოშვებული) ავტოსატრანსპორტო საშუალების შესყიდვის მიზნით, 53 400-ლარიანი ხელშეკრულება გააფორმა, ხოლო 2020 წელს, ასევე საკუთარი შემოსავლებით, 58 243-ლარიანი ავტომანქანა შეიძინა. უნდა აღინიშნოს, რომ სსიპ აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს აჭარის ა/რ რესპუბლიკური ბიუჯეტი აფინანსებს. წელს მას 4 266 400 ლარის ასიგნება აქვს. აქედან 900 000 ლარამდე - შრომის ანაზღაურებისთვის.

რაც შეეხება შპს აჭარის პროექტების მართვის კომპანიას, მან ახალი ავტოსატრანსპორტო საშუალება 2022 წელს, საკუთარი შემოსავლებით, 70 605 ლარად შეიძინა. დანართი 27 საწარმო აჭარის რესპუბლიკის საკუთრებაა. დაფუძნებულია 2012 წელს და რეგიონში არაერთ მრავალმილიონიან პროექტს ახორციელებს. მათი ნაწილი დროში გაიწელა, ან საერთოდ გადაიდო. მაგალითად, „ფაქტ-მეტრმა“ მიმდინარე წლის ივნისში გამოაქვეყნა სტატია ბათუმში ახალი ყინულის არენისა და საცურაო აუზის შეჩერებული მშენებლობის შესახებ. ასევე ჩვენ ვწერდით სპორტული კომპლექსის გაჭიანურებული მშენებლობის თაობაზე, ამ შემთხვევაშიც პროექტის განმახორციელებელი შპს „აჭარის პროექტების მართვის კომპანიაა“. ის ადრე შპს „სტადიონის“ სახელით ოპერირებდა და ისეთი პროექტები ებარა, როგორიცაა ბათუმის ახალი სტადიონისა და ახალი რესპუბლიკური საავადმყოფოს დროში გახანგრძლივებული მშენებლობები (იხ. სტატია 4 და სტატია 5). საწარმოს დაფინანსების მიზნით, 2022 წლის რესპუბლიკურ ბიუჯეტში 29 725 600 ლარია გათვალისწინებული.

„ფაქტ-მეტრმა“ ამ ეტაპზე მხოლოდ ავტოსატრანსპორტო საშუალებების შეძენის მიზნით გაფორმებული ხელშეკრულებები შეისწავლა. რაც შეეხება ტექნიკური მომსახურებისა და საწვავის დაფინანსებას, შევეცდებით, ამ მიმართულებით გაწეული ხარჯებიც მოვიკვლიოთ.


მსგავსი სიახლეები

5407 - გადამოწმებული ფაქტი
გაზეთი ფაქტ-მეტრი
26%
სიმართლე
17%
ტყუილი
11%
მეტწილად სიმართლე
10%
ნახევრად სიმართლე
7%

ყველაზე კითხვადი